OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Wrocław
ze zmianami z dnia 1 września 2022 r

§ 1
Postanowienia ogólne
1.Dokument niniejszy określa zasady korzystania z Usługi oferowanej przez Karynę Kirylava, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Karyna Kirylava, NIP8961614167, REGON 522136422, adres do doręczeń: woj. Dolnośląskie, pow. wrocławski, gm. Długołęka, miejsc. Kiełczów, ul. Kwiatowa, nr 35b, 55-093 Kiełczów (dalej jako: Świadczeniodawca) w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika oraz Świadczeniodawcy oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności stron.
2.Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy (dalej: Warunki), użyte w ich treści określenia oznaczają:
1)Użytkownik – podmiot posiadający dostęp do Usługi będący osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
2)Usługa – udostępnianie przez Świadczeniodawcę dostępu do materiałów szkoleniowych za wynagrodzeniem na warunkach opisanych w niniejszych Warunkach;
3.Akceptacja niniejszych Warunków jest równoznaczna z zawarciem przez Użytkownika umowy o współpracy na warunkach opisanych poniżej.
4.Świadczeniodawca oświadcza, że nie istnieją żadne przesłanki prawne, ani faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonanie postanowień niniejszych Warunków.

§ 2 Przedmiot Współpracy
1.Niniejsze Warunki regulują zasady współpracy pomiędzy Świadczeniodawcą a Użytkownikiem.
2.Świadczeniodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika Usługi.
3.Świadczenie Świadczeniodawcy polegające na udzieleniu dostępu do Usługi uznaje się za należycie spełnione, o ile dostęp ten został zapewniony zgodnie z Warunkami, niezależnie od tego, czy Użytkownik skorzystał z tego dostępu.

§ 3 Prawa i obowiązki Świadczeniodawcy
1.Świadczeniodawca zobowiązuje się udostępniać Użytkownikowi Usługę na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
2.Świadczeniodawca zobowiązuje się do należytego świadczenia Usługi, zapewnienia dostępu do niej przez cały czas trwania niniejszej umowy.
3.Świadczeniodawca zobowiązuje się do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji dotyczących działania i funkcjonowania Usługi.

§ 4 Prawa i obowiązki Użytkownika
1.Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem.
2.Świadczeniodawca może wezwać Użytkownika poprzez wiadomość e-mail lub w formie pisemnej, do wykorzystywania Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem, wyznaczając termin nie krótszy niż 3 (trzy) dni. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Świadczeniodawca może wstrzymać świadczenie Usługi lub odstąpić od umowy zawartej z Użytkownikiem.

§ 5 Wynagrodzenie
1.Za świadczenie Usługi Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Świadczeniodawcywskazanego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, a także znajdującego się w witrynie internetowej http://kirillovakarinka.com/, w szczególności Użytkownik zobowiązuje się do terminowych płatności na rzecz Świadczeniodawcy.
2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, należne jest Świadczeniodawcy niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie Użytkownik skorzystał z Usługi.
3.W przypadku opóźnień w płatności dłuższych niż 14 (czternastu) dni, Świadczeniodawca ma prawo do zaprzestania świadczenia Usługi, co nie zwalnia Użytkownika z obowiązku dokonania płatności.
4.Niezależnie od ust. 3 niniejszego paragrafu za opóźnienia w płatności Świadczeniodawca ma prawo do żądania od Użytkownika zapłaty odsetek ustawowych od zaległych kwot naliczonych od dnia wymagalności do dnia zapłaty.
5.Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w postaci elektronicznej.
6. Użytkownik, który z powodów osobistych postanowił nie kontynuować Usługi, zakończając ją przedwcześnie, traci dostęp do Usługi (w tym wszelkich materiałów szkoleniowych) bez możliwości zwrotu ceny bądź jej części.
7. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot ceny bądź jej części w przypadku subiektywnej oceny merytoryczności Usługi.
8. Po wpłacie zadatku, Uczestnikowi, otrzymującemu pierwsze lekcje w ramach Usługi, a który z powodów osobistych nie będzie uczestniczyć w szkoleniu w ramach Usługi, nie przysługuje zwrot ceny bądź jej części.
9. Uczestnikowi, który uiścił cenę za konkretny pakiet kursu – Usługi – a nie skorzystał z pozostałej części usług, nie przysługuje zwrot ceny bądź jej części.

§ 6 Reklamacje
1.Zgłoszenie reklamacyjne może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kirillovakarinaschool@gmail.com.
2.Świadczeniodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.
3.Reklamacje dotyczące bieżącego korzystania z Usługi, w szczególności awarii lub niedostępności Usługi lub poszczególnych modułów i funkcji, będą rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzymaniu.


§ 7 Dodatkowe informacje o Usługach
1.Świadczeniodawca zapewnia działanie Usługi w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.
2.Świadczeniodawca zapewnia jednoznaczną identyfikację stron Usługi oraz dochowuje należytej staranności celem zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z Usługi.
3.Celem skorzystania z Usługi Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy Usługą, tj. posiadać:
a)jedno z wymienionych urządzeń umożliwiających korzystanie z sieci Internet: komputer stacjonarny, laptop, notebook;
b)połączenie z siecią Internet;
c)jedną z wymienionych poniżej aplikacji przeglądarek internetowych: Internet Explorer (od wersji 10), Google Chrome (od wersji 27), Mozilla Firefox(od wersji 29), Apple Safari (od wersji 6);
d)aplikację przeglądarki internetowej (jedna wyżej wymienionych) z włączoną obsługą: plików cookies, języka JavaScript, szyfrowanych połączeń SSL/TLS;
e)aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
f)system operacyjny: Microsoft Windows XP lub nowszy (wersja dla komputerów stacjonarnych, laptopów oraz notebooków), MAC OS X 10.6 lub nowszy;
g)ekran o minimalnej rozdzielczości 1280x720 px.
4.Świadczeniodawca nie gwarantuje poprawnego działania Usługi na urządzeniach mobilnych, w szczególności takich jak telefon komórkowy, smartfon, tablet czy palmtop.
5.Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Usługi w związku z niespełnieniem warunków określonych w niniejszych Warunkach.


§ 8 Odpowiedzialność Stron
1.Świadczeniodawca nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w dostępie do Internetu lub przerw w świadczeniu usług spowodowanych niewywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie.
2.Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści oraz za szkody:
a)spowodowane brakiem ciągłości Usługi z przyczyn leżących po stronie Użytkownika,
b)wynikające z korzystania z Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem i funkcjonalnością;
c)poniesione przez Użytkownika, a spowodowane niezależnymi od Świadczeniodawcy zagrożeniami występującymi w sieci Internet.
3.Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Użytkownika w przypadku działania siły wyższej lub niezgodnego z prawem działania osób trzecich.
4.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, a także za wszelkie działania i zaniechania niezgodne z niniejszymi Warunkami i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 9 Bezpieczeństwo informacji
1.Dane i informacje wprowadzone do Usługi przez Użytkownika są jego własnością.
2.Świadczeniodawca zobowiązuje się, że nie będzie w żaden sposób wykorzystywał danych zamieszczanych przez Użytkownika w Usłudze, z wyjątkiem danych niezbędnych do wykonania umów łączących Strony.
3.Wszystkie dane przechowywane przez Świadczeniodawcę są chronione od momentu ich zamieszczenia w Usłudze. Świadczeniodawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed ingerencją z zewnątrz oraz przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do tych danych.


§ 10 Poufność
1.Strony zobowiązują się, że zachowają w tajemnicy dane mogące stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, pozyskane w toku współpracy nawiązanej na podstawie niniejszych Warunków.
2.Postanowienia zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie naruszają zobowiązania do przedstawiania informacji lub dokumentów właściwym władzom publicznym, stosownie w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.


§ 11 Postanowienia końcowe
1.Niniejsze Warunki obowiązują Strony przez określony czas zindywidualizowany według postanowień wybranych przez Użytkownika w elektronicznym formularzu.
2.Niniejsze Warunki oraz wynikające z nich zobowiązania podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim powinny być interpretowane.
3.W przypadku sporu między Świadczeniodawcą a Użytkownikiem, wynikającego z wykonania wiążącej ich umowy, sądem rozstrzygającym spór będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Świadczeniodawcy.

Załącznik nr 1
do umowy oferty publicznej na świadczenie usług z dnia 01.09.2022.

CENNIK
Karyna Kiryława
NIP (NIP) 8961614167
Regon 522136422
Rzeczpospolita Polska
(Wykonawca)
(jest protokołem uzgodnienia cen umownych)
Obowiązuje od 8 lipiec 2024 roku
Pakiet materiałów „Target od zera" od 8 lipiec do 7 sierpień włącznie
Pakiet materiałów „Target od zera" od 8 sierpień do 13 sierpień włącznie
Pakiet materiałów „Target od zera" od 14 sierpień do 19 sierpień włącznie
* Kwota w innych walutach (oprócz $) może ulec zmianie w zależności od kursu

* Warunki świadczenia usług opisane są w ofercie na zawarcie publicznej umowy, umieszczonej: http://kirillovakarinka.com/. Usługi są świadczone osobie tylko po uzyskaniu statusu Zamawiającego.